รายงาย/นางในวรรณคดี

posted on 17 Sep 2010 00:53 by manora999

นางในวรรณคดี

 

 

 

 

 

เสนอ

อาจารย์อรนัช         สมสิทธิ์

 

 

 

จัดทำโดย

นางสาวกัญญารัตน์ ทองคำ         รหัส 5111113096

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์          รหัส 5111113097

นางสาวจิราพร เฉิดฉิ้ม                รหัส 5111113115

นายภูษิต บินสัน                        รหัส 5111113120

นางสาวรูซีตา มาจำ                    รหัส 5111113125

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ห้อง 4

 

 

 

 

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

คำนำ 

 

                        รายงนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการศึกษารายวิชาการนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับนางในวรรณคดี มีขอบเขตการศึกษาในหัวข้อนางในวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และเปรียบเทียบประเภทนางในวรรณคดีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลในการทำโครงการ จากแหล่งความรู้ต่างๆ จากครูที่ปรึกษาโครงงานแล้วรวบรวมจัดพิมพ์เป็น รูปเล่มและรูปแบบรายงานที่ได้กำหนด ได้รับการสนับสนุน และความอนุเคราะห์จาก อาจารย์อรนัช          สมสิทธิ์ซึ่งได้ให้คำปรึกษา ให้ตัวอย่างในการศึกษาเกี่ยวกับรายงาน

                        ผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณ อาจารย์อรนัช    สมสิทธิ์เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความเมตตาตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการทำงานอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลสำเร็จ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

จัดทำโดย

๓ ส.ค. ๕๓

 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง                                                                                                        หน้า 

บทที่ ๑ นางในวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

วรรณคดีคือหนังสือประเภทอะไร

วิวัฒนาการวรรณคดีไทย

ประวัติวรรณคดีคืออะไร

การแบ่งสมัยของวรรณคดี

บ่อเกิดของวรรณคดีไทย

วรรณคดีมรดกของไทยสมัยรัตนโกสินทร์

บทที่ ๒ เปรียบเทียบประเภทนางในวรรณคดีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ประเภทนางเอกที่มีทั้งความสวยและมีคุณงามความดีเป็นที่กล่าวขวัญถึง

บทละครเรื่องรามเกียรติ์

เสน่ห์นางในวรรณคดี  : นางสีดา จากวรรณคดีไทย  เรื่อง  รามเกียรติ์  

บทบาท

            รูปโฉม

            ลักษณะนิสัย

สติปัญญา ความสามาร

ร่ายยาวเวสสันดรชาดก 2 กัณฑ์ กุมาร และมัทรี

            เสน่ห์นางในวรรณคดี ตอน  พระนางมัทรี จากวรรณคดีไทย เรื่อง พระเวสสันดรชาดก 

บทบาท

            รูปโฉม

            ลักษณะนิสัย

สติปัญญา ความสามาร

บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง

            เสน่ห์นางในวรรณดคี : นางรจนา จากวรรณคดีไทย เรื่องสังข์ทอง

บทบาท

            รูปโฉม

            ลักษณะนิสัย

สติปัญญา ความสามาร

            เสน่ห์นางในวรรณคดี : นางมณีรัตนา-แก้วหน้าม้า จากวรรณคดีไทย เรื่องแก้วหน้าม้า

บทบาท

            รูปโฉม

            ลักษณะนิสัย

สติปัญญา ความสามาร

นางมโนราห์ จากวรรณคดีไทย เรื่องพระสุธน – มโนราห์

บทบาท

            รูปโฉม

            ลักษณะนิสัย

สติปัญญา ความสามาร

ประเภทรักลำบาก รักพลัดพราก จนถึงโศกนาฏกรรมรักที่ต้องสังเวยชีวิต

มัทนพาธา

เสน่ห์นางในวรรณคดี : นางมัทนา จากวรรณคดีไทย เรื่องมัทนะพาธา 

บทบาท

            รูปโฉม

            ลักษณะนิสัย

สติปัญญา ความสามารถ

เสน่ห์นางในวรรณดคี : นางโมรา จากวรรณคดีไทย เรื่องจันทโครพ

บทบาท

            รูปโฉม

            ลักษณะนิสัย

สติปัญญา ความสามารถ

ประเภทสวยเสน่หา คือ จากสวยต้องคงด้วยเสน่หา ถึงมีชายเข้าหาอยู่เสมอ

กากีคำกลอน

เสน่ห์นางในวรรณดคี : นางกากี   จากวรรณคดีไทย เรื่องกากี 

บทบาท

            รูปโฉม

            ลักษณะนิสัย

สติปัญญา ความสามารถ

            บรรณานุกรม

 

 

บทที่ ๑

นางในวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

 

วรรณคดีคือหนังสือประเภทอะไร

วรรณคดี       คือหนังสือประเภทหนึ่งที่มีลักษณะการเรียบเรียงถ้อยคำกะทัดรัดเกลี้ยงเกลา  เหมาะสม  มีรสไพเราะ  ทำให้เกิดความตรึงใจ  กระทบกระเทือนอารมณ์ผู้อ่านทั้งเป็นแบบฉบับที่อ้างอิงได้  (พระวรเวทย์พิสิฐ  ๒๔๙๘,  หน้า  ๘) ในความคิดเห็นของผู้เขียนมีเพิ่มเติมว่าควรเป็นงานเขียนที่มีอายุเก่าพอสมควร

 

วิวัฒนาการวรรณคดีไทย

วิวัฒนาการวรรณคดีไทย  คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงของวรรณคดีไทยจากสภาพแรกเริ่มไปสู่สภาพที่เจริญงอกงามขึ้น  ในด้านรูปลักษณ์ต่างๆ  เช่น  ด้านผู้แต่งด้านคำประพันธ์  ด้านวัตถุประสงค์  และด้านที่มาของเนื้อเรื่อง  วิธีจะเห็นวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยนั้นจะต้องศึกษาประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเป็นสมัยๆ  โดยเริ่มตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย  กรุงอยุธยา  กรุงธนบุรี  และกรุงรัตนโกสินทร์  เรียงตามลำดับกันไป

 

ประวัติวรรณคดีคืออะไร

ประวัติวรรณคดี  คือวิชาที่ว่าด้วยความเป็นมาของวรรณคดีที่สำคัญๆ ในแต่ละยุคแต่ละสมัยว่าวรรณคดีนั้นๆ ใครเป็นผู้แต่ง  แต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดอะไร  มีวัตถุประสงค์ในการแต่งอย่างไร  และมีที่ของเนื้อเรื่องจากที่ไหนทั้งนี้เพื่อต้องการวิเคราะห์ว่ามีวิวัฒนาการ

 

การแบ่งสมัยของวรรณคดี

วรรณคดีไทยเริ่มมีขึ้นสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีของไทย  มาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  วรรณคดีมิได้เกิดขึ้นทุกรัชกาล  เพราะฉะนั้นสมัยของวรรณคดีอาจจะเรียกตามพระนามของมหากษัตริย์ที่มีวรรณคดีเกิดขึ้นก็ได้  แต่ในที่นี้จะแบ่งเป็นสมัยขอราชธานี  คือ

สมัยสุโขทัย  เริ่มตั้งแต่รัชกาลของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  จนถึงรัชกาลของพระมหาธรรมราชาลิไท  ประมาณปี พ.ศ. ๑๘๐๐ ถึง  พ.ศ.๑๙๒๐

สมัยกรุงศรีอยุธยา  เริ่มตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง) จนถึงรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  ประมาณปี พ.ศ.๑๘๙๓ - ๒๓๑๐

สมัยกรุงธนบุรี  เริ่มในรัชกาลของพระเจ้าตากสินมหาราช  จนถึงรัชกาลของพระเจ้าตากสินมหาราชรัชกาลเดียว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๓๑๐ ถึง พ.ศ. ๒๓๒๕

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  เริ่มตั้งแต่รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  จนถึงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ตั้งแต่ พ .ศ. ๒๓๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๘ (แต่วรรณคดีเรื่องสามกรุง ของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ แต่งจบในปี พ .ศ. ๒๔๘๗)

 

บ่อเกิดของวรรณคดีไทย

วรรณคดีไทยมีกำเนิดหลายสาเหตุ  อาจจะจำแนกออกได้เป็นประเภทๆตามสมัยที่เกิดได้ดังนี้

เกิดจากความประสงค์จะบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้อนุชนได้รู้เรื่องราวในอดีตของชาติของตน  ตัวอย่างของวรรณคดีประเภทนี้ได้แก่  ศิลาจารึกและพงศาวดารฉบับต่างๆ  เป็นต้น

เกิดจากความประสงค์จะอบรมสั่งสอนประชาชนในด้านความประพฤติ  และการปฏิบัติตน  เช่นการศึกษาหาความรู้  การคบเพื่อน  และอื่นๆ  ตัวอย่างของวรรณคดีประเภทนี้ได้แก่  สุภาษิตพระร่วง  และวรรณคดีคำสอนเรื่องอื่นๆ

เกิดจากความประสงค์จะสอนศาสนาแก่ประชาชน  มีแนวการสอนต่างๆ  เช่น  เล่าเรื่องนรกและสวรรค์  ในไตรภูมิพระร่วง  เล่านิทานชาดกทั้งนิบาตชาดก  เช่น   เรื่องพระเวสสันดร  และนิทานปัญญาสชาดก  เช่นเรื่องสมุทรโฆษชาดก  และเล่าถึงเรื่องพระพุทธประวัติ  เช่นเรื่องพระปฐมโพธิกถา  ตลอดจนการเล่าถึงสถานที่สำคัญๆ  เกี่ยวกับพระพุทธองค์  เช่น  สถานที่ที่แทนการเสด็จปรินิพพาน  คือพระแท่นคงรัง  หรือสถานที่แทนพระพุทธองค์อีกแห่งหนึ่ง  คือพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี  มีวรรณคดีเกิดขึ้นหลายเรื่อง เช่น  นิราศพระบาท  และนิราศวัดรวก  เป็นต้น

เกิดจากความประสงค์จะชมการแสดงมหรสพต่างๆ เริ่มตั้งแต่ละคร  โขนหนัง  หุ่น  และเสภา  ตัวอย่างวรรณคดีประเภทนี้คือ  ละครเรื่องอิเหนา   โขนเรื่องรามเกียรติ์  หนังเรื่องสมุทรโฆษ  หุ