รายงาย/นางในวรรณคดี

posted on 17 Sep 2010 00:53 by manora999

นางในวรรณคดี

 

 

 

 

 

เสนอ

อาจารย์อรนัช         สมสิทธิ์

 

 

 

จัดทำโดย

นางสาวกัญญารัตน์ ทองคำ         รหัส 5111113096

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์          รหัส 5111113097

นางสาวจิราพร เฉิดฉิ้ม                รหัส 5111113115

นายภูษิต บินสัน                        รหัส 5111113120

นางสาวรูซีตา มาจำ                    รหัส 5111113125

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ห้อง 4

 

 

 

 

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

คำนำ 

 

                        รายงนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการศึกษารายวิชาการนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับนางในวรรณคดี มีขอบเขตการศึกษาในหัวข้อนางในวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และเปรียบเทียบประเภทนางในวรรณคดีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลในการทำโครงการ จากแหล่งความรู้ต่างๆ จากครูที่ปรึกษาโครงงานแล้วรวบรวมจัดพิมพ์เป็น รูปเล่มและรูปแบบรายงานที่ได้กำหนด ได้รับการสนับสนุน และความอนุเคราะห์จาก อาจารย์อรนัช          สมสิทธิ์ซึ่งได้ให้คำปรึกษา ให้ตัวอย่างในการศึกษาเกี่ยวกับรายงาน

                        ผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณ อาจารย์อรนัช    สมสิทธิ์เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความเมตตาตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการทำงานอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลสำเร็จ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

จัดทำโดย

๓ ส.ค. ๕๓

 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง                                                                                                        หน้า 

บทที่ ๑ นางในวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

วรรณคดีคือหนังสือประเภทอะไร

วิวัฒนาการวรรณคดีไทย

ประวัติวรรณคดีคืออะไร

การแบ่งสมัยของวรรณคดี

บ่อเกิดของวรรณคดีไทย

วรรณคดีมรดกของไทยสมัยรัตนโกสินทร์

บทที่ ๒ เปรียบเทียบประเภทนางในวรรณคดีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ประเภทนางเอกที่มีทั้งความสวยและมีคุณงามความดีเป็นที่กล่าวขวัญถึง

บทละครเรื่องรามเกียรติ์

เสน่ห์นางในวรรณคดี  : นางสีดา จากวรรณคดีไทย  เรื่อง  รามเกียรติ์  

บทบาท

            รูปโฉม

            ลักษณะนิสัย

สติปัญญา ความสามาร

ร่ายยาวเวสสันดรชาดก 2 กัณฑ์ กุมาร และมัทรี

            เสน่ห์นางในวรรณคดี ตอน  พระนางมัทรี จากวรรณคดีไทย เรื่อง พระเวสสันดรชาดก 

บทบาท

            รูปโฉม

            ลักษณะนิสัย

สติปัญญา ความสามาร

บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง

            เสน่ห์นางในวรรณดคี : นางรจนา จากวรรณคดีไทย เรื่องสังข์ทอง

บทบาท

            รูปโฉม

            ลักษณะนิสัย

สติปัญญา ความสามาร

            เสน่ห์นางในวรรณคดี : นางมณีรัตนา-แก้วหน้าม้า จากวรรณคดีไทย เรื่องแก้วหน้าม้า

บทบาท

            รูปโฉม

            ลักษณะนิสัย

สติปัญญา ความสามาร

นางมโนราห์ จากวรรณคดีไทย เรื่องพระสุธน – มโนราห์

บทบาท

            รูปโฉม

            ลักษณะนิสัย

สติปัญญา ความสามาร

ประเภทรักลำบาก รักพลัดพราก จนถึงโศกนาฏกรรมรักที่ต้องสังเวยชีวิต

มัทนพาธา

เสน่ห์นางในวรรณคดี : นางมัทนา จากวรรณคดีไทย เรื่องมัทนะพาธา 

บทบาท

            รูปโฉม

            ลักษณะนิสัย

สติปัญญา ความสามารถ

เสน่ห์นางในวรรณดคี : นางโมรา จากวรรณคดีไทย เรื่องจันทโครพ

บทบาท

            รูปโฉม

            ลักษณะนิสัย

สติปัญญา ความสามารถ

ประเภทสวยเสน่หา คือ จากสวยต้องคงด้วยเสน่หา ถึงมีชายเข้าหาอยู่เสมอ

กากีคำกลอน

เสน่ห์นางในวรรณดคี : นางกากี   จากวรรณคดีไทย เรื่องกากี 

บทบาท

            รูปโฉม

            ลักษณะนิสัย

สติปัญญา ความสามารถ

            บรรณานุกรม

 

 

บทที่ ๑

นางในวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

 

วรรณคดีคือหนังสือประเภทอะไร

วรรณคดี       คือหนังสือประเภทหนึ่งที่มีลักษณะการเรียบเรียงถ้อยคำกะทัดรัดเกลี้ยงเกลา  เหมาะสม  มีรสไพเราะ  ทำให้เกิดความตรึงใจ  กระทบกระเทือนอารมณ์ผู้อ่านทั้งเป็นแบบฉบับที่อ้างอิงได้  (พระวรเวทย์พิสิฐ  ๒๔๙๘,  หน้า  ๘) ในความคิดเห็นของผู้เขียนมีเพิ่มเติมว่าควรเป็นงานเขียนที่มีอายุเก่าพอสมควร

 

วิวัฒนาการวรรณคดีไทย

วิวัฒนาการวรรณคดีไทย  คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงของวรรณคดีไทยจากสภาพแรกเริ่มไปสู่สภาพที่เจริญงอกงามขึ้น  ในด้านรูปลักษณ์ต่างๆ  เช่น  ด้านผู้แต่งด้านคำประพันธ์  ด้านวัตถุประสงค์  และด้านที่มาของเนื้อเรื่อง  วิธีจะเห็นวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยนั้นจะต้องศึกษาประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเป็นสมัยๆ  โดยเริ่มตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย  กรุงอยุธยา  กรุงธนบุรี  และกรุงรัตนโกสินทร์  เรียงตามลำดับกันไป

 

ประวัติวรรณคดีคืออะไร

ประวัติวรรณคดี  คือวิชาที่ว่าด้วยความเป็นมาของวรรณคดีที่สำคัญๆ ในแต่ละยุคแต่ละสมัยว่าวรรณคดีนั้นๆ ใครเป็นผู้แต่ง  แต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดอะไร  มีวัตถุประสงค์ในการแต่งอย่างไร  และมีที่ของเนื้อเรื่องจากที่ไหนทั้งนี้เพื่อต้องการวิเคราะห์ว่ามีวิวัฒนาการ

 

การแบ่งสมัยของวรรณคดี

วรรณคดีไทยเริ่มมีขึ้นสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีของไทย  มาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  วรรณคดีมิได้เกิดขึ้นทุกรัชกาล  เพราะฉะนั้นสมัยของวรรณคดีอาจจะเรียกตามพระนามของมหากษัตริย์ที่มีวรรณคดีเกิดขึ้นก็ได้  แต่ในที่นี้จะแบ่งเป็นสมัยขอราชธานี  คือ

สมัยสุโขทัย  เริ่มตั้งแต่รัชกาลของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  จนถึงรัชกาลของพระมหาธรรมราชาลิไท  ประมาณปี พ.ศ. ๑๘๐๐ ถึง  พ.ศ.๑๙๒๐

สมัยกรุงศรีอยุธยา  เริ่มตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง) จนถึงรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  ประมาณปี พ.ศ.๑๘๙๓ - ๒๓๑๐

สมัยกรุงธนบุรี  เริ่มในรัชกาลของพระเจ้าตากสินมหาราช  จนถึงรัชกาลของพระเจ้าตากสินมหาราชรัชกาลเดียว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๓๑๐ ถึง พ.ศ. ๒๓๒๕

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  เริ่มตั้งแต่รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  จนถึงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ตั้งแต่ พ .ศ. ๒๓๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๘ (แต่วรรณคดีเรื่องสามกรุง ของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ แต่งจบในปี พ .ศ. ๒๔๘๗)

 

บ่อเกิดของวรรณคดีไทย

วรรณคดีไทยมีกำเนิดหลายสาเหตุ  อาจจะจำแนกออกได้เป็นประเภทๆตามสมัยที่เกิดได้ดังนี้

เกิดจากความประสงค์จะบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้อนุชนได้รู้เรื่องราวในอดีตของชาติของตน  ตัวอย่างของวรรณคดีประเภทนี้ได้แก่  ศิลาจารึกและพงศาวดารฉบับต่างๆ  เป็นต้น

เกิดจากความประสงค์จะอบรมสั่งสอนประชาชนในด้านความประพฤติ  และการปฏิบัติตน  เช่นการศึกษาหาความรู้  การคบเพื่อน  และอื่นๆ  ตัวอย่างของวรรณคดีประเภทนี้ได้แก่  สุภาษิตพระร่วง  และวรรณคดีคำสอนเรื่องอื่นๆ

เกิดจากความประสงค์จะสอนศาสนาแก่ประชาชน  มีแนวการสอนต่างๆ  เช่น  เล่าเรื่องนรกและสวรรค์  ในไตรภูมิพระร่วง  เล่านิทานชาดกทั้งนิบาตชาดก  เช่น   เรื่องพระเวสสันดร  และนิทานปัญญาสชาดก  เช่นเรื่องสมุทรโฆษชาดก  และเล่าถึงเรื่องพระพุทธปร